Privacyverklaring Revive vzw

Revive vzw respecteert uw privacy. Om onze doelstellingen te bereiken kunnen we uw persoonsgegevens verwerken als “verwerkingsverantwoordelijke”. Met verwerking van persoonsgegevens bedoelen we onder meer het verzamelen, het opslaan, het opvragen, het gebruiken, het doorzenden en het wissen van persoonsgegevens.
Via deze privacyverklaring leggen we uit wat we met uw gegevens doen en wat uw rechten zijn.

Welke persoonsgegevens verzamelen we en waarvoor?

We verzamelen uw persoonsgegevens afhankelijk van hoe je betrokken bent bij onze organisatie.
De gegevens van de personen vermeld onder A, B en C worden bijgehouden in het ledenbestand.

 • A: Sympathisanten/ vrijwilligers/ contactpersonen/ geïnteresseerden: zij nemen occasioneel deel aan activiteiten die door Revive vzw georganiseerd worden. Elke sympathisant (zowel natuurlijke personen als rechtspersonen) ontvangt onze nieuwsbrief. Hierbij vragen we enkel uw identificatie- en contactgegevens, inclusief emailadres. U kan zich steeds uitschrijven zoals vermeld in elke nieuwsbrief.
 • B: Leden: Binnen de vzw zijn er stichtende leden, effectieve leden (ook actieve of werkende leden genoemd) en toegetreden leden, zoals bepaald in de statuten van Revive vzw.
 • C: Missieleden: de personen die deelnemen aan de medische missies georganiseerd door Revive vzw. De missieleden zijn ofwel lid ofwel sympathisant.
  Van de missieleden verzamelen we in het ledenbestand de persoonlijke identificatie- en contactgegevens inclusief de gegevens vermeld in de internationale reispas. Daarnaast verzamelen we alle documenten die nodig zijn om de missie te doen slagen zoals reisgegevens, visumaanvraag, diploma’s en andere kwalificaties, en andere specifieke documenten die vereist worden door het Ministerie van Volksgezondheid van het land waar de missie zal doorgaan. Deze documenten worden bijgehouden in afzonderlijke bestanden per missie.  
 • D. Donateurs/Sponsors – Giften: iedereen die een gift doet aan Revive vzw. We zijn wettelijk verplicht het bedrag van de gift, de identificatie- en contactgegevens en het rijksregisternummer/ ondernemingsnummer op te vragen. De FOD Financiën eist die informatie immers vooraleer we u een fiscaal attest kunnen bezorgen. Deze specifieke gegevens worden niet bijgehouden in het ledenbestand.

Onze website gebruikt ook cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer kunnen worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden. Wij gebruiken enkel cookies die technisch essentieel zijn voor het goed functioneren van onze website:

 • ARRAffinity: een cookie die gebruikt wordt voor “load balancing” om te verzekeren dat uw pagina-verzoeken naar de zelfde server gestuurd worden in uw browser sessie.
 • PHPSESSID: een cookie die gebruikt wordt uw sessie te behouden op de server.

Daarnaast gebruiken en geven we mogelijks uw informatie door voor zover wij dat noodzakelijk of geschikt achten:

 • om te voldoen aan een juridisch proces of de geldende wetgeving, waaronder mogelijk wetten buiten het land waar u woont;
 • om zoals toegelaten door de toepasselijke wetgeving aan verzoeken te voldoen van openbare en overheidsinstanties, waaronder mogelijk instanties buiten het land waar u woont; en
 • om de rechten, privacy, veiligheid of eigendom van ons, u of anderen te beschermen. We kunnen uw informatie ook gebruiken en doorgeven op andere manieren, nadat wij uw toestemming daartoe gekregen hebben.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

We geven uw persoonsgegevens nooit door, behalve:

 • Als u deelneemt aan een medische missie: aan de betrokken reisoperatoren, overheden en ziekenhuizen, telkens beperkt tot wat noodzakelijk is. Die organisaties bevinden zich vaak in landen waar de wetgeving een lager niveau van gegevens bescherming biedt. Als deelnemer aan een medische missie gaat u akkoord met deze doorgave.
 • Als u een gift doet aan Revive vzw: aan FOD Financiën, zoals wettelijk vereist.
 • Aan onze dienstverleners (verwerkers), zoals Mailchimp voor onze nieuwsbrieven en Microsoft voor de hosting van onze data. Deze dienstverleners kunnen uw gegevens buiten de Europese Unie verwerken. We hebben met hen gepaste contracten ondertekend, en beide zijn gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/list).

Hoe beveiligen we uw gegevens?

We treffen passende organisatorische, technische en administratieve maatregelen om persoonsgegevens onder onze controle te beschermen. Helaas kan nooit worden gegarandeerd dat de verwerking door organisaties aan wie we uw gegevens moeten doorgeven voor een missie of de opslag in een systeem 100% veilig is, ook al werken we met toonaangevende dienstverleners. Als u reden hebt om te geloven dat uw gegevens niet meer veilig zijn, moet u het probleem onmiddellijk aan ons meedelen.

Bewaarperiode

We zullen uw persoonsgegevens bewaren voor zo lang als nodig of toegelaten is voor het doel of doelen waarvoor ze verkregen werden.

 • Nieuwsbrief: tot u zich uitschrijft
 • Leden: We bewaren enkele contactgegevens voor onbepaalde duur. Niet om je na het einde van je lidmaatschap nog continu te blijven informeren, maar om je eventueel nog te kunnen uitnodigen voor reünies of jubilea.
 • Missie: tot 10 jaar na het einde van de missie
 • Giften: tot 5 jaar na het jaar van storting

Uw rechten

U heeft het recht om

 • Uw toestemming voor het verzenden van onze nieuwsbrief in te trekken. Dit kan ook geautomatiseerd door op “uitschrijven” te klikken onderaan een nieuwsbrief.
 • Verdere informatie over hoe we uw persoonsgegevens verwerken te vragen
 • Inzage te vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken,
 • Correctie te vragen van uw persoonsgegevens,
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen, voor zover de wetgeving ons dat toelaat.

Gelieve uw privacy-verzoeken per email te sturen naar privacy@revivevzw.be.

We zullen uw verzoek zo snel als redelijk mogelijk beantwoorden, en niet later dan een maand na ontvangst. Als omstandigheden een vertraging van ons antwoord veroorzaken, zal u onmiddellijk op de hoogte gebracht worden en een datum ontvangen waarop we u zullen antwoorden

Hoe ons te contacteren

U kan Revive vzw contacteren op

 • Emailadres: info@revivevzw.be
 • Adres: REVIVE VZW Wittepaalstraat 16 9051 Gent – België

Klachten

Indien u niet tevreden bent over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Aanpassingen aan deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen worden van kracht zodra we de herziene versie op de website publiceren. Deze privacyverklaring is laatst bijgewerkt op 4 mei 2020. (V20200504A)